Słowo od redakcji

Słowo od redakcji

Przedstawiamy Czytelnikom pierwszy numer półrocznika „Meluzyna” – pisma poświęconego dawnej literaturze i kulturze. Jego łamy oddajemy w całości młodym badaczom: jeszcze studentom, doktorantom, już doktorom – słowem wszystkim, którzy są na początku swej naukowej drogi. Chcemy, by „Meluzyna” stwarzała okazję do spotkań przedstawicieli wielu ośrodków naukowych, kształtowanych w różnych środowiskach, adeptów nauki wyrastających w odmiennych szkołach naukowych, pod opieką własnych mistrzów. Niech nasze pismo pozwoli im pewniej stawiać pierwsze kroki, da okazję do porównań, konfrontacji, może będzie też powodem zadziwienia, źródłem inspiracji. Dla starszych prezentowane w „Meluzynie” prace mogą stać się obrazem zainteresowań, warsztatowych wyborów, zalet i, co nieuniknione, wad młodego pokolenia.

Prosimy o krytyczne, ale i życzliwe wsparcie wyrażone udziałem w dyskusjach nad tematami podejmowanymi w „Meluzynie”.

Naszymi wyborami będzie kierowała wierność zasadom filologii i prosta rzetelność. Mamy nadzieję wpisać się w ten sposób w działania wzmacniające dobre praktyki badawcze, utrwalać standardy naukowego postępowania, niezbędne do poznawania „dawnych wieków”.

Choć koncentrujemy się w obecnym numerze na literaturze XVII stulecia (mimo obecności rozważań porównawczych), chcielibyśmy, by w „Meluzynie” w dwóch podstawowych działach („Przekroje i zbliżenia”, „Konteksty i nawiązania”) ukazywały się teksty dotyczące całej dawnej (czyli obejmującej też oświecenie) literatury i kultury, ukierunkowane oczywiście na literaturę polską. Stałym działem będą Inedita – badania źródłowe, zajmują miejsce szczególne. Są one często odkrywaniem źródeł, które dziś jeszcze w sposób nieprzewidziany służyć będą nam wszystkim w przyszłości.

Zapraszamy do współpracy Koleżanki i Kolegów z zagranicy – łamy „Meluzyny” otwieramy dla studiów z zakresu badań porównawczych, dotyczących jednak dawnej literatury polskiej. Uważamy, że powstaje zbyt mało prac przygotowanych przez badaczy nie-Polaków. Dla poszerzenia perspektywy niezbędne jest spojrzenie na nasze dawne teksty z ich punktu widzenia. Dlatego też zapraszamy do wspólnego przedsięwzięcia slawistów, jak również – neolatynistów, romanistów i germanistów, aby razem tworzyć i odtwarzać wspólnotę kulturową naszych krajów i języków.

W pierwszym zeszycie zebraliśmy prace młodych autorów związanych z Uniwersytetem Warszawskim (Paweł Bondaruk), Łódzkim (Katarzyna Ossowska), Śląskim (Kamila Buszka i Katarzyna Chruściel), Szczecińskim (Dominika Gruntkowska) oraz z Uniwersytetem w Toruniu (Łukasz Lipiński).

Zapraszamy do współpracy reprezentantów wszystkich ośrodków akademickich!

Pismo nasze ukazuje się dzięki sponsorom. Za życzliwość, pomoc i wsparciebardzo dziękujemy!

Maria Barłowska
Dariusz Dybek
Michał Kuran
Witold Wojtowicz